സാമ്പാർ ചീരയുടെ ഈ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെകണ്ടാലും വെറുതെ വിടില്ല ! അത്രയ്ക്കും ഉണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇതിന് !! നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും !

നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും തനിയെ തഴച്ചു വളരുന്ന സാമ്പാർ ചീര അല്ലെങ്കിൽ സിലോണ് ചീരയുടെ ഗുണങ്ങളെപറ്റി അറിയാവുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. തോട്ടത്തിലെ കളകളുടെ വില പോലും കൊടുക്കാതെ …

Read more