നല്ല ടെസ്‌റ്റോടെ മട്ടൻ പുലാവ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. വളരേ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.

ഇന്ന് നമുക്ക് മട്ടൻ പുലാവ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി ആദ്യമായി ഒരു കിലോ മട്ടൻ വൃത്തിയായി കഴുകി വാരി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് അര …

Read more

x