കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന പുതിനയില കാട് പിടിച്ചത് പോലെ വളരാൻ ഇതാ ആരും പറയാത്ത അറിവ് !

നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇലകളിൽ ഒന്നാണ് പുതിനയില അല്ലെ. എന്നാൽ അമിതമായി കീടനാശിനി അടിച്ചു വരുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന ഒന്നു കൂടി …

Read more

x