ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ? ഇതാ ഒരു വെറൈറ്റി രുചിക്കൂട്ട് !

ചിക്കൻ കറി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണല്ലോ. കറി മാത്രമല്ല ചിക്കൻ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയമാണ്. എന്നും ഒരേ ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ യുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് …

Read more