മീൻ കറികളിൽ കേമൻ കോട്ടയം മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഇന്ന് പഠിക്കാം ! ഇതൊന്നു ഷെയർ ചെയ്തു വച്ചോളു.. വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കാം !

മീൻ കറികൾ പലവിധം. അതിൽ ഒരു കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻ കറി ആയാലോ ഇന്ന്. പലയിടത്തും പല ആളുകളും ഒരേ കറികൾ തന്നെ പലവിധത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ …

Read more