എത്ര കുടിച്ചാലും മതിവരാത്ത കാരറ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കാം. എന്താ രസം എന്നറിയാമോ

മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പായസം ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ പായസവും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇന്ന് സ്പെഷൽ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാരറ്റ് പായസം. ഇതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ …

Read more

x