കല്ലുമ്മക്കായ് നിറച്ചത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എങ്കിൽ റെഡിയാക്കിക്കോളൂ

ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷൽ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. കല്ലുമ്മക്കായ് നിറച്ചത്. എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല കല്ലുമ്മക്കായ. അതു കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം. …

Read more

x