100% ആരോഗ്യകരമായ വിഷരഹിതമായ പൊടികൾ ഇനി വീട്ടിലെത്തും ! ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാം..

100% തവിടുള്ള ഉണങ്ങല്ലരിയും പുഴുങ്ങല്ലരിയും പൊടിയരിയും കൂടാതെ ഗ്രോസറി ഉല്പന്നങ്ങളായ 100% വിഷരഹിതമായ മുതിര, കടല, ഗ്രീൻപീസ്, വൻപയർ, പരിപ്പ്, മൈസൂർ പരിപ്പ്, ഉഴുന്ന്, തൊലിയുള്ള കറുത്ത ഉഴുന്ന്, ചെറുപയർ, ഉലുവ, കടുക്, തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം മുതൽ വിപണനം ആരംഭിച്ചു.

ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതമാണ് SABSAM FOODS മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. കൃത്രിമ നിറങ്ങളിൽ നിന്നും രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തമായ സ്റ്റെർലിംഗ് പ്രകൃതിദത്ത ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സബ്സം ഫുഡ്സ് നിർമ്മിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകൾ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഗർഭിണികൾക്കും കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കും ഒരുപോലെ നൽകാം. വാഴപ്പൊടി, കണ്ണങ്കയപ്പൊടി, നവധാന്യപ്പൊടി, റാഗിപ്പൊടി, നവര അരിപ്പൊടി, ആരോറൂട്ട് പൊടി, മഞ്ഞ ആരോറൂട്ട് പൊടി, ബാർലിപ്പൊടി, ചാപ്പി തുടങ്ങി 15 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും, സൗഹൃദങ്ങളിലേക്കും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിലേക്കും ഈ മെസേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യൂ..

ലഭ്യമായ പ്രോഡക്ടസുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1.SESAME OIL 200ml, 2.DRY GINGER POWDER, 3.KUNNAN KAYA POWDER 200gm, 4.KUNNAN KAYA POWDER 500gm, 5.KUNNAN KAYA POWDER 750 gm, 6.BANANA POWDER 200gm, 7.BANANA POWDER 500gm, 8.BANANA POWDER 750gm, 9.NAVADHANYA POWDER 250gm, 10.NAVADHANYA POWDER 500gm, 11.NJERINJIL POWDER, 12.ARROWROOT POWDER 100gm, 13.ARROWROOT POWDER 200gm, 14.ARROWROOT POWDER 500gm, 15.BARLEY POWDER 100gm, 16.BARLEY POWDER 200gm, 17.NAVARA RICE POWDER, 18.NAVARA RICE POWDER 500gm, 19.RAGI POWDER 250gm, 20.RAGI POWDER 500gm, 

21.RED RICE AVIL 500gm, 22.RED RICE AVIL 1kg, 23.GREENGRAM POWDER 200gm, 24.KUNNANKAYA SLICE (POUCH)200gm, 25.KUNNANKAYA SLICE (POUCH)500gm, 26.BROWN SUGAR 500gm, 27.BROWN SUGAR 1kg, 28.JAGGERY POWDER 500gm, 29.JAGGERY POWDER 1kg, 30.ELLU MITTAYI FAMILY PACK 1kg, 31.ELLU MITTAYI 500gm, 32.ELLU MITTAYI 200gm, 33.KADALA MITTAYI FAMILY PACK 1kg, 34.KADALA MITTAYI 500gm, 35.KADALA MITTAYI 200gm, 36.BADAM 500gm, 37.BADAM 300gm, 38.CASHEWNUT 500gm, 39.CASHEWNUT 300gm, 40.PISTA (WITH SHELL) 250gm


41.PISTA (WITH SHELL) 400gm, 42.BADAM HONEY 200gm, 43.CASHEWNUT HONEY 200gm, 44.BADAM CASHEWNUT HONEY  250gm, 45.SMALL HONEY 250gm, 46.FOREST HONEY 250gm, 47.NEEM POWDER 100gm, 48.COCONUT OIL 200ml, 49.CLOVE POWDER(GRAMBU), 50.ROCK SALT POWDER 200gm, 51.ROCK SALT CRYSTAL 200gm, 52.PALM CANDY SUGAR 50gm, 53.PALM CANDY SUGAR 500gm, 54.MURINGA LEAF POWDER 100gm, 55.IRATTIMADHURAM POWDER 100gm, 56.GINGER PALM JAGGERY, 57.FOXTAIL MILLET AVIL, 58.FINGER MILLET AVIL, 59.KODO MILLET AVIL, 60.BARNYARD MILLET AVIL, 

61.PEARL MILLET POWDER, 62.WHEAT AVIL, 63.RED RICE AVIL, 64.GINGER COFFEE, 65.AYAMODAKAM SEEDS, 66.KAMARKAT SWEETS, 67.RASAM POWDER, 68.THRIPHALA POWDER, 69.COCONUT SUGAR 250gm, 70.AMLA POWDER 100gm, 71.TURMERIC HONEY 100gm, 72.FOXTAIL MILLET 400gm, 73.BARNYARD MILLET 400gm, 74.PEARL MILLET 400gm, 75.KODO MILLET 400gm, 76.RAW RED RICE 1kg, 77.CHIA SEEDS 300gm, 78.SUNFLOWER SEEDS 300gm, 79.SUNFLOWER SEEDS 500gm, 80.KUNNAN+NAVARA POWDER 200gm, 

81.KUNNAN+NAVARA POWDER 500gm, 82.ORGANIC ULUVA POWDER 200gm, 83.BANANA SLICE (BOTTLE) 300gm, 84.KUNNANKAYA SLICE (BOTTLE)150gm, 85.KUNNANKAYA SLICE (BOTTLE) 300gm, 86.FLAX SEEDS 300gm, 87.FLAX SEEDS 500gm, 88.BROWN SUGAR 1kg, 89.BROWN SUGAR 500gm, 90.BLACK SESAME SEEDS 1kg, 91.BLACK SEASME SEED 500gm, 92.WHITE SEASME SEED 500gm, 93.ORGANIC TURMERIC POWDER 1kg, 94.ORGANIC TURMERIC POWDER 500gm, 95.MARAMANJAL POWDER 80gm, 96.RED SANDALWOOD POWDER 40gm, 97.RED SANDALWOOD POWDER 80gm, 98.DATES 500gm, 99.DATES 1kg, 100.DRY BALCK GRAPES 200gm, 

101.DRY FIG 1kg, 102.DRY FIG 500gm, 103.DRY FIG 250gm, 104.PUMKIN SEEDS 300gm, 105.PUMKIN SEEDS 500gm, 106.UMIKKARI, 107.KASTHOORI MANJAL POWDER 25gm, 108.KASTHOORI MANJAL POWDER 50gm, 109.ASHWAGANDHA POWDER, 110.PATTA POWDER, 111.CHEMBARATHI THALI POWDER.

ഇന്ത്യയിൽ എവിടേയും കൊറിയർ /പാർസൽ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഓർഡർ ചെയ്യാനായി ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക – 7034369860, Google Pay- 9747506098

അഡ്രസ് – SABSAM FOODS, SANTHINAGAR , VANIYAMBALAM PO, WANDOOR
MALAPPURAM DT, 679339 PIN, KERALA. Contact details: 7034369860, Customercare : 9446608828, Email ID: sabsamfoods@gmail.com