ഇന്ന് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ബർഗർ പരിചയപ്പെടാം, ഇഡ്ഡിലി ബർഗർ

ബർഗർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ബർഗർ അല്ല ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇഡ്ഡിലി ബർഗർ. ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം.                …

Read more

വീട്ടിൽ ബ്രെഡ്‌ ഉണ്ടോ? ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം !!അധികം പണിയൊന്നുമില്ല! അടിപൊളി ടേസ്റ്റും !!

എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ വരുമ്പോൾ പുഡ്ഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പലരും. എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു പുഡ്ഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി 2 …

Read more