കുമ്പളങ്ങ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കി നോക്കു. ആരെയും കൊതിപ്പിക്കും ! ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരു ജ്യൂസ്…

വ്യത്യസ്തമായ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. കുമ്പളങ്ങ വെച്ച ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയാലോ. ഇതിനായി ആവശ്യമായ ചേരുവകളും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നും കീഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കപ്പിലേക്ക് തികയുന്ന അളവിൽ …

Read more

x