വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യൂ.

നിങ്ങൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ. ഫൈഡ്റൈസ് കഴിച്ചവർക്ക് എല്ലാം അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എന്നാൽ റസ്റ്റോറന്റുകളിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ …

Read moreവളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യൂ.