ഈയൊരു ചിക്കൻ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ. സൂപ്പർ രുചിയിൽ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ.

ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഏതു വിധത്തിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും വ്യത്യസ്തമായത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിക്കൻ വിഭവം …

Read moreഈയൊരു ചിക്കൻ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ. സൂപ്പർ രുചിയിൽ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ.

ചാള/മത്തി ഇങ്ങനെ മുളകിട്ടത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ. വായിൽ കപ്പലോടുന്ന രുചിയിൽ മത്തി മുളകിട്ടത്.

മത്സ്യത്തിൽ പലർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മത്തിയായിരിക്കും. അതു കൊണ്ട് പലതരത്തിൽ മത്തിയെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ. തേങ്ങ അരച്ചും തേങ്ങ അരക്കാതെയും നാം കറി …

Read moreചാള/മത്തി ഇങ്ങനെ മുളകിട്ടത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ. വായിൽ കപ്പലോടുന്ന രുചിയിൽ മത്തി മുളകിട്ടത്.

ഒരു കപ്പ് സേമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രുചിയൂറും സേമിയ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം.

എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണമാണ് ദോശ. പല തരത്തിലുള്ള ദോശകൾ നാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഏത് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് താനും. എന്നാൽ …

Read moreഒരു കപ്പ് സേമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രുചിയൂറും സേമിയ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം.